บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (QPM) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) เป็นรายแรกในประเทศไทย อีกทั้ง ยังเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองในด้านการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในชุมชนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

1. ผู้บริหารของบริษัทต้องผ่านการรับรองจากองค์กรที่มีมาตรฐานวิชาชีพที่ตัวเองรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีผู้บริหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ขององค์กร สามารถสื่อสารภาษาได้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ Intranet Process System มาใช้ในการบริหารจัดการ อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร อย่างน้อยปีละ 1 หัวข้อ
4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำด้าน Property Management ให้ได้ภายใน 5 ปี

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์ให้ทุกฝ่าย
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่
4. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน

คุณค่า (Core values)

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท และสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนภายใต้คุณค่าหลัก 3 ประการ ดังนี้

ความพิถีพิถันและน่าเชื่อถือ (Smart)
พนักงานทุกคนแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยตรงตามรูปแบบการแต่งกายของบริษัท และยินดีให้ บริการด้วยความจริงใจ มีกริยาและวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เกียรติลูกค้า เพื่อให้ผู้มารับบริการรู้สึกอบอุ่น และคำนึงอยู่เสมอว่า ลูกค้าไม่ได้มารบกวนเรา แต่ลูกค้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้รับใช้ และได้เพิ่มพูนศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

ความชำนาญและเป็นมืออาชีพ (Competence)
บริษัทยกย่องและรับฟังทุกความคิดเห็น และเลือกทางออกที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น รวมถึงพนักงานทุกคนผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการทำงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามหลักมาตรฐานสากลจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง โดยการสร้างนวัตกรรมนี้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในบริษัทที่จะร่วมกันคิดและพัฒนา สู่ความเป็นมืออาชีพในสายงาน

ความซื่อสัตย์และโปร่งใส (Sincerity)
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของบริษัท มีจริยธรรม เชื่อถือได้ตลอดเวลาโดยสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรืออื่นใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policies)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ และมีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ไว้ดังนี้

[ / ] ปฏิบัติการบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
[ / ] ปฏิบัติการบริหารจัดการงานบัญชีการเงินอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
[ / ] ปฏิบัติการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
[ / ] ปฏิบัติการบริหารจัดการงานจดทะเบียนนิติบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
[ / ] ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยนโยบายคุณภาพจะมีการทบทวนจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
[ / ] ส่งเสริมและจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนากิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริการอย่างเป็นรูปธรรม

 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นคำขวัญประจำใจไว้ให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อนโยบายที่กำหนดไว้ และความต้องการของลูกค้าดังนี้

" มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยผลงานคุณภาพ "

 

 

MR. SURAPHOL MANOONPOL

Managing Director

 

เราจะ "มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยผลงานคุณภาพ" ตลอดไป