บริการทางด้านระบบวิศวกรรม

บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ
			1) การซ่อมบำรุงตามปกติ
				1.1) ระบบโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม 
				1.2) ระบบวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก
				1.3) ภูมิสถาปัตย์ 
 
			2) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
				2.1) จัดทำแผน และปฏิบัติตามแผน 
				2.2) ปรับปรุง และพัฒนา
            

กลับหน้าหลัก