รับวางระบบเครือข่าย และจัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯมีโปรแกรมทางด้านการเงิน QM-Soft ที่มีประสิทธิภาพ โดยวางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานกับทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้พอสังเขป ดังนี้

            1) จัดทำบัญชี 
                1.1) บันทึก และจัดทำบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด
                1.2) สรุป และออกรายงานทางการเงิน
                1.3) จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางบัญชี-การเงิน
                1.4) ให้คำปรึกษาในการจัดหา-จัดจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดไว้
            
            2) การควบคุม และดูแลการรับ-จ่ายเงิน 
                2.1) การควบคุมการจัดเก็บรายได้
                    2.1.1) จัดทำบัญชีลูกหนี้ และออกใบแจ้งหนี้
                    2.1.2) ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
                    2.1.3) จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ
                2.2) การควบคุมการใช้จ่ายทางการเงิน
                    2.2.1) วางระบบทางการเงิน
                    2.2.2) กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน
                    2.2.3) จัดทำรายงานสถานะการเงิน
                    2.2.4) วางแผนระบบตรวจสอบทางการเงิน
      

กลับหน้าหลัก