บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพ และโครงการที่บริหารมากกว่า 280 โครงการทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้ายกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้พอสังเขป ดังนี้
                
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน 2. การประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน 3. การจัดการเอกสาร ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า / ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป 4. ติดตาม และรายงานผล ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร , ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ ความสัมพันธ์ภายในชุมชน 1. การบริหารชุมชน ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ , จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ 2. กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น วันปีใหม่ , วันเด็ก , วันสงกรานต์ , วันแม่ , วันลอยกระทง , วันพ่อ เป็นต้น