เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Quality Property Management Co., Ltd. (QPM)

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (QPM) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) เป็นรายแรกในประเทศไทย อีกทั้ง ยังเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองในด้านการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในชุมชนอีกด้วย

Established in 1995, QPM was registered with 10,000,000.00 THB paid-up capital by the property management team with the certified experience exceeding 20 years. The Company strives for giving its clients with quality performance complying fully with the provisions of Condominium Act. The Company is the first achiever of ISO 9001:2015 Certificate issued Euro Veritas (Thailand) Co., Ltd. QPM is also the first property management company in Thailand that achieved Community Safety Management Certificate.

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

คุณค่า

Core values

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท และสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนภายใต้คุณค่าหลัก 3 ประการ

Quality Property Management Co., Ltd. conducts the business involving the property management such as housings and condominiums, in which all interested parties are considered as well as the organization’s lasting stability under the compliance of these following 3 Core Values:-

พนักงานทุกคนแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยตรงตามรูปแบบการแต่งกายของบริษัท และยินดีให้ บริการด้วยความจริงใจ มีกริยาและวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เกียรติลูกค้า เพื่อให้ผู้มารับบริการรู้สึกอบอุ่น และคำนึงอยู่เสมอว่า ลูกค้าไม่ได้มารบกวนเรา แต่ลูกค้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้รับใช้ และได้เพิ่มพูนศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น
Being smart means all employees are neatly outfitted according to the organization’s dress code. Also, being smart means the sincerity of services provided to the customers as well as being humble in behaviour and being polite in the way of speech. Respecting the customer is necessary and it is improper to look upon them as nuisances. Instead, one should view them as if they open the windows of opportunity for us to serve and better improve our potentials.
บริษัทยกย่องและรับฟังทุกความคิดเห็น และเลือกทางออกที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น รวมถึงพนักงานทุกคนผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการทำงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามหลักมาตรฐานสากลจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง โดยการสร้างนวัตกรรมนี้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในบริษัทที่จะร่วมกันคิดและพัฒนา สู่ความเป็นมืออาชีพในสายงาน
QPM respects all opinions and expects the best solution to better answer the question of the customer, including the employees who passed the training courses designed by QPM for further developing the employees’ work efficiency. The work procedures are progressively improved in accordance to the international standards, recently in the satisfied degree. QPM also consider the professionalism in this field of business by further developing and improving the Information Technologies with the aim of raising the service quality in mind, and such duty belongs to all the employee of QPM.
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของบริษัท มีจริยธรรม เชื่อถือได้ตลอดเวลาโดยสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรืออื่นใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
QPM’s employees are expected to be professional, honest, and committed to their respective duties. This also includes the cohesion to work ethics, compliance to the QPM’s regulations and standards, being moral, reliable and ‘transparent’. All in all, QPM does not aim to get involved in illegal affairs and any other affairs with the risks of compromising work ethics, as the honest and transparent conduction of business are the only means to achieve the desired success.

นโยบายคุณภาพ

Quality Policies

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ และมีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

QPM has always realized and been aware of the importance in the provision of services as we are determined to have our management procedures enhanced to the next level, which is the international standard of ISO 9001:2015. And with this standard, the customer satisfaction shall be guaranteed. We then therefore stand ready to perform our duty as best as we could in compliance with the following policies:-

ปฏิบัติการบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

The operation of housings and condominiums management should be complied with the agreement made between the customer and organization.

ปฏิบัติการบริหารจัดการงานบัญชีการเงินอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

The management of the housings and condominiums’ accounting and financial accounting should be complied with the agreement made between the customer and organization.

ปฏิบัติการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

The operation of the estate’s security protocol should meet the specification made between the customer and the organization.

ปฏิบัติการบริหารจัดการงานจดทะเบียนนิติบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

The operation regarding the registration of the legal person should meet the specification made between the customer and the organization.

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยนโยบายคุณภาพจะมีการทบทวนจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

All executive officers and staffs should be aware that it is necessary for all staffs to be progressively improved in terms of services and administrative system to further meet the dynamic specifications of the customers. Because of this, the quality policy is subject to be revised once a year via Management Review.

ส่งเสริมและจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนากิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริการอย่างเป็นรูปธรรม

We promote and allocate enough resource to develop the activities involving the enhancement of the service efficiencies in tangible ways.

บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นคำขวัญประจำใจไว้ให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อนโยบายที่กำหนดไว้ และความต้องการของลูกค้าดังนี้

Therefore, QPM has written this motto for all officers to be ever aware of the compliance to the assigned policies and the customers’ request:-

" มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยผลงานคุณภาพ "

" Aim for the improvement, with the superior quality management. "